Jednotka na trhu v oblasti stavebnej chémie.

Súhlas so spracovaním osobných údajov


 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Vyplnením formulára na https://www.denbraven.sk/odber-noviniek-registracia udeľujete podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/EC („GDPR“)

súhlas so spracovaním osobných údajov

spoločnosťou Den Braven SK s.r.o, IČO 35 74 01 41, so sídlom Polianky 17, 844 31 Bratislava, zapísanou v Obch. Regist. Okresného súdu Bratislava I, vl. č. 16684/B, ako správcom osobných údajov.

Nižšie v tomto dokumente uvádzame podmienky spracovania osobných údajov a informácie vzťahujúce sa k spracovaniu osobných údajov.

 

I.
Ktoré osobné údaje, prečo a ako o Vás spracovávame?

Týmto súhlasíte, aby sme spracovávali tieto kategórie Vašich osobných údajov („Osobné údaje“):

Vaše meno a priezvisko, emailovú adresu, názov firmy, adresu firmy, telefón

Vaše Osobné údaje budeme spracovávať pre tieto účely:

Pre účely, ktoré ste dobrovoľne zvolili pri vyplnení formulára, teda pre jeden alebo viac z týchto spôsobov použití Vašich Osobných údajov:

  • Letáky – akcie: teda za účelom zasielania letákov našej spoločnosti obsahujúcich akčné ponuky nášho sortimentu a služieb
  • Letáky – novinky: teda za účelom zasielania letákov našej spoločnosti obsahujúcich ponuku našich nových produktov

Letáky môžu byť zasielané ako poštou, tak na emailovú adresu, ktorú ste vyplnili vo formulári.

Vaše Osobné údaje budeme spracovávať na základe tohto Súhlasu, ktorý je právnym titulom pre spracovanie osobných údajov podľa GDPR.

 

II.
Komu Vaše Osobné údaje poskytneme?

Vaše Osobné údaje pre nás v rámci zvyšovania kvality našich služieb a zaisťovanie niektorých činností budú spracovávať spracovatelia, ktorí nám poskytujú

  • serverové, webové, cloudové alebo IT služby, s ktorými máme konkrétne uzavretú zmluvu o spracovaní osobných údajov,

S ohľadom na meniace sa osoby poskytovateľov niektorých služieb nie je možné uviesť všetkých týchto spracovateľov Osobných údajov menovite. Aktuálny zoznam konkrétnych spracovateľov osobných údajov bude poskytnutý na základe Vašej žiadosti zaslanej na emailovú adresu spoločnosti: info@denbraven.sk.

 

III.
Kde nás môžete kontaktovať?

Kedykoľvek nás môžete kontaktovať na adrese uvedenej v tlačovej podobe hlavičky tohto Súhlasu (vid PDF k stiahnutiu vyššie) alebo na e‑mailovej adrese: info@denbraven.sk.

Na vyššie uvedené kontaktné adresy sa môžete obrátiť v prípade akýchkoľvek Vašich podnetov k zlepšeniu našich služieb, v prípade sťažností na kvalitu našich služieb či v prípade uplatnenia Vašich práv.

Všetky Vaše práva, rovnako ako ďalšie podrobnosti o tom, akým spôsobom spracovávame Vaše osobné údaje, nájdete v dokumente Zásady ochrany osobných údajov, umiestnenom na našich internetových stránkach na tejto adrese.

 

IV.
Dohliada na činnosti spracovania Osobných údajov nejaký úrad?

Áno, naša Spoločnosť podlieha dozornej činnosti Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky, ktorý svojou činnosťou môže koordinovať s inými národnými úradmi v ďalších členských štátoch Európskej Únie. Pokiaľ nadobudnete dojem, že akékoľvek naše spracovanie uskutočňujeme v rozpore so zákonom, máte právo podať oznámenie porušenia ochrany osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky na adrese: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/dp/dp-breach

 

V.
Ako dlho budeme Vaše Osobné údaje spracovávať?

Tento Súhlas udeľujete po dobu možnej obchodnej spolupráce, minimálne 10 rokov od jeho udelenia.

 

 VI.
Môžem súhlas odvolať?

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, teda je tak možné urobiť i pred skončením vyššie uvedených skutočností. Súhlas môžete odvolať prostredníctvom emailovej správy zaslanej na adresu: info@denbraven.sk, kde uvediete svoje meno, priezvisko a dátum narodenia a uvediete, že odvolávate svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Odvolaním Súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovanie vychádzajúca zo Súhlasu, ktorý ste udelili pred jeho odvolaním. Po skončení platnosti Súhlasu v súlade s týmto článkom Vaše Osobné údaje zmažeme, pokiaľ pre ich ďalšie spracovanie nebude existovať iný zákonný dôvod.

 

VII.
Vaše práva plynúce zo spracovanie Osobných údajov

Vo vzťahu k nami uskutočňovanému spracovaniu Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

  1. právo na prístup k osobným údajom;
  2. právo na opravu;
  3. právo na výmaz („právo byť zabudnutý“);
  4. právo na obmedzenie spracovania údajov;
  5. právo vzniesť námietku proti spracovaniu ; a
  6. právo podať oznámenie porušenia ochrany osobných údajov.

 

Vaše práva sú nižšie vysvetlené, aby ste si dokázal/a urobiť jasnejšiu predstavu o ich obsahu.

Všetky Vaše práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese info@denbraven.sk

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov môžete podať dozornému úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky.

Právo na prístup znamená, že si kedykoľvek môžete požiadať o naše potvrdenie, či Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú či nie sú spracovávané, a ak sú, tak za akými účelmi, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho ich budeme spracovávať, či máte právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracovania či vzniesť námietku, odkiaľ sme Osobné údaje získali a či dochádza na základe spracovania Vašich Osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Tiež máte právo získať kópiu Vašich Osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie môžeme požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov.

Právo na opravu znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich Osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazať Vaše Osobné údaje ak (I) už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (II) spracovanie je protiprávne, (III) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (IV) nám to ukladá zákonná povinnosť.

 

Právo na obmedzenie spracovania znamená, že pokiaľ nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadne spracovania Vašich Osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že tieto môžeme mať iba uložené a prípadne ich môžeme použiť z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Právo vzniesť námietku znamená, že môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich Osobných údajov, ktoré spracovávame pre účely priameho marketingu alebo z dôvodu oprávneného záujmu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše Osobné údaje pre tieto účely spracovávané.

Konštatujem, že som si vyššie uvedené informácie prečítal/a, že som im porozumel/a a že súhlasím s tím, aby správca uvedený vyššie v bode I. spracovával o mne Osobné údaje uvedené vyššie v čl. I za účelom alebo účelmi tam uvedenými.

 

VIII.
Prehlásenie

Prehlasujem, že som si vyššie uvedené informácie prečítal/a, že som im porozumel/a.

Som si vedomý/á toho, že tento súhlas so spracovaním údajov je dobrovoľný a som oprávnený/á ho kedykoľvek odvolať.